Untitled Document
     
AKTUALNO

 
Oddaja gostinskega lokala v najem
»Krajevna skupnost Rečica, Huda Jama 1, 3270 Laško, objavlja skladno z določbami 46. do 49. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 34/11, 42/12, 24/13, 10/14 in 58/16), v povezavi s tretjim odstavkom 29. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih skupnosti (Uradni list RS, št. 86/10, 75/12, 47/13 – ZDU-1G, 50/14, 90/14 – ZDU-1I, 14/15 – ZUUJFO in 76/15) in Odlokom o proračunu Občine Laško za leto 2018 s programom razpolaganja, namero za sklenitev neposredne najemne pogodbe.

Namera bo objavljena na spletni strani krajevne skupnosti http://www.recica.si/, spletni strani Občine Laško http://www.lasko.si/ od dne 12. 2. 2018 do vključno dne 28. 2. 2018 in na oglasni deski Občine Laško, Mestna ulica 2, 3270 Laško.«
   
     
Untitled Document
 

Krajevna skupnost Rečica ~ Huda jama 1, 3270 Laško

T: 03 734 19 93, 03 734 19 94 ~ E: krajevnaskupnostrecica@siol.net ~ S: www.recica.si

DŠ: 70477035 ~ TRR: 01257-6450815350